ธัมมะนิยามะสุตตัง ครบทุกบทฟังเสียงสวดมนต์ ดูบทสวดมนต์ ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์ mp3 บทสวดธรรมนิยามสูตร

ปัพพะโตปะมะคาถา

ยะถาปิ เสลา วิปุลา สะมันตา อะนุปะริเยยยุง
เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส
นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ
นะ จาปิ มันตะยุทเธนะ ตัส์มา หิ ปัณฑิโต โปโส
พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ โย ธัมมะจารี กาเยนะ

อิเธวะ นัง ปะสังสันติ นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา
นิปโปเถนตา จะตุททิสา อะธิวัตตันติ ปาณิโน
สุทเท จัณฑาละปุกกุเส สัพพะเมวาภิมัททะติ
นะ ระถานัง นะ ปัตติยา สักกา เชตุง ธะเนนะ วา
สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน ธีโร สัทธัง นิเวสะเย
วาจายะ อุทะ เจตะสา เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ ฯ

อิริยะธะนะคาถา
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต สีลัญจะ ยัสสะ กัล์ยาณัง
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อะทะลิทโท ตัง อาหุง
ตัส์มา สัทธัญจะ สีลัญจะ อะนุยุญเชถะ เมธาวี อะจะลา สุปะติฏฐิตา
อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง
อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง
สะรัง พุทธานะ สาสะนันติ ฯ

ธัมมะนิยามะสุตตัง
บทขัดธัมมะนิยามะสุตตัง 
ยัง เว นิพพานะญาณัสสะ ญานัง ปพเพ ปะวัตตะเต
ตัสเสวะ วิสะยีภูตา ยายัง ธัมมะนิยามะตา
อะนิจจะตา ทุกขะตะ จะ สัพเพสัง จะ อะนัตตะตา
ตัสสา ปะกาสะกัง สุตตังยัง สัมพุทเธนะ ภาสิตัง
สาธูนัง ญาณะจาเรนะ ยะถา พุทเธนะ เทสิตัง
โยนิโส ปะฏิปัตยัตถัง ตัง สุตตันตัง ภะณามะเส ฯ


........เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ ตัต์ระ โข ภะคะวา ภิกขุ
อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ เต ภิกขุ ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ฯ
ภะคะวา เอตะทะโวจะ
..........อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา
ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา สัพเพ
สังขารา อะนิจจาติฯตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิ-
สัมพุชฌิต์วา อะภิสะเมต์วา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ
วิวะระติ วิภะชะตะ อุตตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ฯ
..........อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะ-
ตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมะนิยามะตา สัพเพ สังขารา
ทุกขาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสัมพุช-
ฌิต์วา อะภิสะเมต์วา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญฐะเปติ วิวะระติ
วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา ทุขาติ ฯ
..........อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะ-
ตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมะนิยามะตา สัพเพ สังขารา
อะนัตตาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสัมพุช-
ฌิต์วา อะภิสะเมต์วา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญฐะเปติ วิวะระติ
วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ฯ อิทะมะโว จะ
ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขุ ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ
www.suadmonnetwork.com เว็บสวดมนต์เน็ทเวิร์ค รวมบทสวดมนต์จากหนังสือมนต์พิธีสำหรับชาวพุทธ ฟังเสียงสวดมนต์ ดูบทสวดมนต์ ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์ mp3 เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นแปล เสียงสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์พระปริตร เสียงสวดมนต์ 7 ตำนาน เสียงสวดมนต์ 12 ตำนาน เสียงสอนขานนาคมหานิกาย อุกาสะ เสียงสอนขานนาคธรรมยุตินิกาย เอสาหัง เสียงสวดมนต์พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ เสียงสวดภาณยักษ์ เสียงสวดปาฏิโมกข์ เสียงสวดพระสะหัสสะนัย เสียงสวดพระอภิธัมมัตถสังคหะ ฟังเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี ฟังเสียงสวดมนต์ทำนองอินเดีย

เกี่ยวกับ""

เว็บไซต์ "สวดมนต์เน็ทเวิร์ค ดอทคอม" จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่การสวดมนต์ให้แพร่หลายในหมู่ชาวพุทธ ด้วยการรวบรวมบทสวดมนต์พร้อมทั้งเสียงสวดแล้วนำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์สวดมนต์เน็ทเวิร์คได้ที่ suadmonnetwork.com@gmail.com

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ