นะมะการะสิทธิคาถาบทสวดมนต์ นะมะการะสิทธิคาถา
บทเจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร บทสวดมนต์ นะมะการะสิทธิคาถา หรือ โยจักขุมา บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย เพื่อให้สำเร็จในสิ่งปรารถนา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์ใช้แทน สัมพุทเธ
 
     โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฎโฐ  สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต  ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง
พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ  โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ   สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ
     ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ  ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง
นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี  สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณฯ
ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ  โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ  สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ
     สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย  โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ  สะวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติฯ
สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ  พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ  สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ

คำแปลบทสวดมนต์ นะมะการะสิทธิคาถา
     พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงมีพระจักษุกำจัดมลทินคือโมหะได้แล้ว ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เสด็จไปดีแล้ว ทรงหลุดพ้นแล้ว ทรงปลดเปลื้องประชุมชนผู้เป็นเวไนยสัตว์จากบ่วงแห่งมารแล้วให้บรรลุถึงความเกษมสำราญ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้เป็นที่พึ่งผู้แนะนำสัตว์โลก พระองค์นั้น ด้วนเศียรเกล้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอชัยชนะและความสำเร็จจงมีแก่ท่าน และขอให้อันตรายทั้งปวงจงพินาศไป
     พระธรรมใด เป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดาพระองค์นั้น เป็นเครื่องชี้นำทางแห่งความหมดจดแก่สัตว์โลกเป็นคุณชาติที่นำสัตว์ออกจากทุกข์ เป็นธรรมชาติคุ้มครองผู้ทรงธรรม พระธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ ก่อเกิดสันติสุข ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมอันประเสริฐอันเป็นเครื่องกำจัดความลุ่มหลง อันระงับความเร่าร้อนนั้น ด้วยเศียรเกล้าด้วยเดชแห่งพระธรรมนั้น ขอชัยชนะและความสำเร็จจงมีแก่ท่าน และขอให้อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป
     พระสงฆ์หมู่ใด เป็นพระธรรมเสนาดำเนินตามรอยพระสุคตเจ้า เอาชนะบาปธรรมและอุปกิเลสของโลกได้แล้วตนเองสงบแล้วและยังชักชวนให้ผู้อื่นสงบ ด้วยการเผยแผ่พระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอ นอบน้อมพระสงฆ์ผู้ประเสริฐผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิหมู่นั้น ด้วยเศียรเกล้า ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์นั้น ขอชัยชนะและความสำเร็จจงมีแก่ท่าน และขอให้อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป

ฟังเสียงสวดมนต์ ดูบทสวดมนต์ ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์นะมะการะสิทธิคาถา mp3เกี่ยวกับ""

เว็บไซต์ "สวดมนต์เน็ทเวิร์ค ดอทคอม" จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่การสวดมนต์ให้แพร่หลายในหมู่ชาวพุทธ ด้วยการรวบรวมบทสวดมนต์พร้อมทั้งเสียงสวดแล้วนำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์สวดมนต์เน็ทเวิร์คได้ที่ suadmonnetwork.com@gmail.com

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ